Gaukite laikraštį "Reikia" internetu Prenumeruoti
Šiomis taisyklėmis nustatomos skelbimų talpinimo tinklalapyje www.reikiaplius.lt ir peržiūros sąlygos, taip pat tinklalapio vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė bei kitos nuostatos.

Naudojantis svetaine vartotojai gali patalpinti bei peržiūrėti skelbimus šiose taisyklėse nustatyta tvarka. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis publikuodamas skelbimą ir pažymėdamas laukelį "Aš perskaičiau ir sutinku su Skelbimų talpinimo sąlygomis".

1. Skelbimas privalo būti patalpintas jam skirtoje kategorijoje.

2. Vartotojams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją. Pateikdamas duomenis skelbime vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.

3. Skelbimuose draudžiama naudoti beprasmius simbolius siekiant skelbimą pateikti ryškiau ir taip atkreipti vartotojų dėmesį. Skelbimo antraštė turi būti aiški ir trumpa, jos tikslas - apibūdinti siūlomą prekę/paslaugą.

4. Skelbimą patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokią siūlomą prekę/paslaugą. Skelbime draudžiama siūlyti prekę/paslaugą, kuris yra parduotas ar kuriuo vartotojas neturi teisės disponuoti. Skelbime taip pat draudžiama siūlyti prekę, kuri nepriklauso Vartotojui ir/ar jis neturi teisės juo disponuoti, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio vartotojo ar jo nurodyto asmens.

5. Skelbimas savo turiniu, forma, vizualia kompozicija, menama prasme negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ir/ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.

6. Draudžiama naudotis tinklalapiu neteisėtais ar netinkamais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir/ar laikymą, kuris
pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises, būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą;

7. Skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą prekę. Draudžiama siūlomos prekės fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (kaip logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu, taip pat fotografijose draudžiama vaizduoti asmenis. Patalpindamas fotografijas skelbime, vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.

8. Patalpindamas skelbimą, vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą taisyklių sąlygoms.

9. Patalpindamas skelbimą, vartotojas privalo laikytis patalpinimo instrukcijų ir šių taisyklių.

10. Tinklalapis turi teisę atmesti skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti, taip pat ištrinti skelbime esančias ir taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas.

11. Tinklalapis atmeta arba be išankstinio įspėjimo ištrina skelbimus, jei jie neatitinka šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

12. Tinklalapis pasilieka teisę bet kada nutraukti vartotojo priėjimą ar naudojimąsi paslaugomis už taisyklių ar teisės aktų pažeidimus arba dėl kitų priežasčių be įspėjimo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad nutraukus jo priėjimą ar naudojimąsi paslaugomis, tinklalapis savo nuožiūra gali nuspręsti, kaip pašalinti bet kokią informaciją, susijusią su vartotoju.

Mokamos paslaugos:
Svetainėje teikiamos mokamos paslaugos, tokios kaip: skelbimo išryškinimas ir iškėlimas. Apmokėjimai atliekami SMS žinute, raktažodis nurodomas kiekvienam skelbimui individualiai.